ANBI publicatie Singin

Officiële naam: Stichting Sing-in
Publieke naam: Sing-in Veenendaal
KvK-nummer: 41187461
RISN-nummer: 804545959
Postadres: Baardgras 41, 3902 RN Veenendaal
Bezoekadres: Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal
Telefoonnummer: (06) 421 33 555
E-mailadres: info@singin.nl

Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus in woord en gezang en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij iedereen is uitgenodigd om tot God te komen en waarbij het irrelevant is of door hen een (andere) religie wordt aangehangen. Middels evangelieverkondiging op een eenvoudige maar heldere wijze wordt de bezoekers de mogelijkheden aangereikt om medegelovigen te bemoedigen en ongelovigen te laten delen in het evangelie.

Doelstelling vanuit de statuten

Hoofdlijnen vanuit beleidsplan:

Iedere derde zondag van de maand organiseert de stichting twee sing-ins. Bijna 60 vrijwilligers helpen alles klaar te zetten in De Basiliek te Veenendaal. Om 17.00 & 19.30 uur wordt de sing-in gestart en wordt onder begeleiding van de Singin Praiseband. Het duurt ongeveer vijf kwartier en er worden christelijke liederen gezongen. De samenzang is met ongeveer 1.750 bezoekers uit Veenendaal en wijde omgeving. De werkgroep van de sing-in houdt de maandag voor en de zondag na de sing-in een bijeenkomst. Vooraf wordt gebeden en de laatste punten besproken. Achteraf wordt gedankt, geëvalueerd en vooruit gekeken naar komende de sing-in. De werving van het geld geschiedt via bezoekers die de sing-in een warm hart toe dragen. Er zijn verschillende manieren waarop de stichting aan haar geld komt. Dit zijn: collecten, SEPA incasso, giften, sponsoren en renteopbrengsten. De middelen worden beheerd door de ABN AMRO bank. De stichting heeft het beleid dat de hoogte van de liquide middelen ongeveer gelijk staat aan de totale lasten van de sing-in voor één jaar. De besteding van het geld komt volledig ten goede van het algemeen doel en het belang van de sing-in. De twee grote kostenposten zijn de huur van De Basiliek en de huur van het licht en geluid gedurende de avonden. Daarnaast heeft de stichting aanvullende kosten. Dit zijn: afschrijvingen, promotie, rechten, drukwerk, catering verzekering, bankkosten en overigen. Het doel van de sing-in is op deze avonden de mensen te confronteren met het reddende evangelie van de Here Jezus, Gods Zoon, voor ons mensen.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

De stichting heeft het beleid dat er geen beloningen worden uitgekeerd aan de bestuurders en vrijwilligers. Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis.

De bestuursleden zijn terug te vinden op de pagina bestuur >

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit:

De werkgroep voert een groot gedeelte van de taken voor de stichting uit. Iedere maandag voordat de sing-in wordt gehouden, is er een bidstond. Waar we bidden voor de komende sing-in. Daarna wordt de laatste dingen besproken voor aankomende zondag.

Op de zondag van de sing-in zijn er enkele tientallen vrijwilligers bezig om alles op te bouwen. Als alles gereed is, gaat de Sing-in Praiseband oefenen en alle apparatuur wordt ingesteld. Vlak voor de opening van de zalen wordt er een bidstond gehouden voor de sing-in. Vanaf 16.30 en 19.00 uur gaan de deuren van De Basiliek open. Dan worden de bezoekers welkom geheten en krijgen het programmablaadje uitgereikt. Vanaf 17.00-18.00 en 19.30-20.30 uur wordt de sing-in gehouden. Daarna gaan alle vrijwilligers weer hard het aan werk om alles in originele staat terug te brengen.

De 2e maandag na de sing-in houdt de werkgroep een vergadering, waar wij een dankstond houden voor de sing-in. Daarna evalueren we de avond en gaan op zoek naar verbetering voor de volgende maand. De agenda wordt vastgesteld en notulen van de vorige maand wordt bekeken. Daarnaast wordt de presentatie met liedlijst voor de volgende sing-in besproken. Dan worden de mededelingen gedaan vanuit het vrijwilligersteam. De actuele onderwerpen worden besproken. Eveneens ook de stand van zaken rond de financiële situatie. Waarna de vergadering wordt afgesloten.

Iedereen uit de werkgroep heeft zo een eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de actuele zaken zelfstandig of in samenwerking worden uitgevoerd. Dit gebeurt na de vergadering en voor de eerstvolgende bidstond.

De balans van de stichting Sing-in per 31 december 2016:

Vaste activa € 7.898,36 Eigen vermogen € 47.403,46
Liquide middelen € 45.202,54 Kortlopende schulden € 394,54
Kortlopende vorderingen € 516,93 Winst € 5.819,83
TOTAAL DEBET € 53.617,83 TOTAAL CREDIT € 53.617,83

Toelichting op de balans:

De stichting heeft vaste activa opgenomen op de balans. De waarde is bepaald op basis van de aanschafprijs en het aantal afschrijvingstermijnen.

De liquide middelen betreft het vermogen op de bank. Daarnaast zijn twee posten, debiteuren en vooruitbetaalde bedragen, meegenomen in deze middelen.

Het eigen vermogen staat aan de creditzijde van de balans. De kortlopende schulden betreffen de crediteuren op dat moment en de winst van het afgelopen boekjaar.

De winst- en verliesrekening van de stichting Sing-in per 31 december 2016:

Kosten: Opbrengsten:
€ 30.235,28 € 36.055,11

WINST 2016: € 5.819,83

Toelichting op de winst- en verliesrekening:

De stichting heeft verschillende kosten, waarvan de twee grootste de huur van De Basiliek en licht & geluid zijn. Verder zijn er afschrijvingen vaste activa, catering, promotie, drukwerk, rechten, bankkosten, verzekeringskosten en overigen.

Daar tegenover staan de opbrengsten. Hiervan is verreweg de grootste de collecte die iedere sing-in wordt gehouden. Verder ontvangt de stichting geld uit incassomachtigingen, giften, sponsoren en rente over het eigen vermogen.

Pin It on Pinterest