Kosten en opbrengsten Sing-in Veenendaal

Financiën

Het organiseren van de maandelijkse Sing-in kost ruim € 3.200,-.

Hiernaast de gegevens op basis van gemiddelden over 2019. Deze geven een overzicht van de opbrengsten en kosten voor een gewone Sing-in maand. Hierin is geen rekening gehouden met de jaarlijkse kerst Sing-in.

 

Kosten

Huur locatie en techniek € 1.670
Overig € 1.575
Totaal  € 3.245

Opbrengsten

Collecten en incasso € 2.916
Overig € 139
Totaal € 3.055

Geen winstoogmerk

Stichting Sing-In Veenendaal heeft geen winstoogmerk.

Klik hieronder voor meer informatie over het bestuur en de statuten.

Met het behaalde positieve resultaat zal de continuïteit van de Sing-in worden gewaarborgd.

Voor de volledige ANBI publicatie van de Sing-in klik hier.

Jaarlijks wordt onze administratie gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
Wilt u meer informatie over de financiën van de Stichting Sing-in Veenendaal? Neem dan contact met ons op.

 

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel met een Sing-in behaalde exploitatieoverschotten zullen volledig ten behoeve van de stichting komen. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting. Meer over onze financiën > De statuten zijn op verzoek in te zien. Klik hier om contact op te nemen.