Missie en visie Sing-in Veenendaal

Missie

Het bestuur van de Stichting Sing-in Veenendaal bestaat uit een groep enthousiaste christenen die het als een uitdaging zien om de Here Jezus bekend te maken onder de mensen.

Wij geloven dat Hij Gods zoon is en een plan heeft voor elk mens hier op aarde.

Daar zetten wij ons vrijwillig voor in.

Doelstelling uit de statuten

Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus in woord en gezang en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij iedereen is uitgenodigd om tot God te komen en waarbij het irrelevant is of door hen een (andere) religie wordt aangehangen. Middels evangelieverkondiging op een eenvoudige maar heldere wijze wordt de bezoekers de mogelijkheden aangereikt om medegelovigen te bemoedigen en ongelovigen te laten delen in het evangelie.
En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het regelmatig organiseren van zangdiensten.

Stichting Sing-In Veenendaal

Toelichting

Jezus stierf bijna 2000 jaar geleden aan een kruis om jou te redden. Het is niet toevallig dat je geboren bent en nu op dit moment deze site bezoekt. Wij geloven dat er meer is. Is er meer?

Elke derde zondag van de maand (behalve juni, juli en augustus) organiseren wij een Sing-in. Deze is met name bedoeld om mensen op het spoor van Jezus te brengen d.m.v. zang, een korte meditatie of een getuigenis.

Evangelie

Het loven en prijzen van God staat centraal. Er gaat blijdschap en ook rust vanuit: het vult de lege plek in je leven. In de aanbidding worden ook de mogelijkheden aangereikt om medegelovigen te bemoedigen en ongelovigen te laten delen in het evangelie. De bemoediging vindt mede plaats door korte meditaties en uitleg van de liederen. Ook de niet-gelovige hoort de boodschap van de liederen en de toespraak die gericht is op de uitnodiging om tot God te komen.

Tijdens elke Sing-in streven we naar evangelieverkondiging op een eenvoudige, maar heldere manier om de bezoekers daardoor te brengen aan de voet van het kruis van Golgotha met de bedoeling dat niet-gelovigen hun hart aan Jezus geven.